Koncepcja edukacyjna

Koncepcja edukacyjna

Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”

                                                      Albert Einstein

Przedszkole KidsLab to miejsce stworzone z pasją, przez ludzi kochających dzieci, wkładających w pracę swoje serce i zaangażowanie.
Kadra zapewnia życzliwą atmosferę współdziałania, systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania.

Priorytetem placówki jest rozwijanie kompetencji XXI wieku, w  tym kompetencji językowych, pielęgnowanie i rozwój zdolności, talentów, wszechstronne kształcenie osobowości dzieci w oparciu o inteligencje wielorakie – wg. koncepcji H. Gardnera oraz przygotowanie do przyjęcia aktywnej roli w procesie kształtowania zrównoważonej przyszłości.
 

Powyższe chemy osiągnąć, realizując Naszą Koncepcję Pracy metodą projektów w pięciu kreatywnych i inspirujących – laboratoriach:
„KidsMinds”– laboratorium wiedzy o świecie
„KidsArt” – laboratorium wyobraźni
„KidsFun” – laboratorium twórczego ruchu
„AllaboutMe” – laboratorium wiedzy o sobie
„KidsLab” – laboratorium języka angielskiego
 

Pragniemy by proponowane przez nas projekty, zabawy, działania rozwijały kreatywność i twórcze nastawienie dzieci wobec świata, by wzmacniały ich poczucie własnej wartości.  

Angielski jest nieodłączną częścią dnia.
Przedszkole ściśle współpracując ze Szkołą Językową KidsLab, oferując bardzo wysoki poziom nauczania języka angielskiego. 
Po zaledwie 3 miesiącach dzieci rozumieją polecenia nauczyciela, śpiewają piosenki i recytują wierszyki.

Oprócz świąt polskich obchodzimy Walentynki czy Św. Patryka, wzbogacając  w przyjemny sposób wiedzę o świecie.

Nadzór metodyczny nad lektorem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz British Council.
 

Koncepcja GWARANTUJE Dzieciom i Rodzicom:
•    Domową atmosferę życzliwości i ciepła, w której talenty mają gwarancję nieograniczonego rozwoju; ciepłe i jasne pokoje zabaw, bogaty zestaw środków dydaktycznych, twórczych zabawek, a przede wszystkim uprzejme, uśmiechnięte i troskliwe panie nauczycielki.

•    Indywidualne podejście do dziecka, wzmacnianie jego pewności siebie, poczucia własnej wartości i siły psychicznej, ale przede wszystkim rozwój indywidualnych zdolności i talentów. W działaniach wychowawczo – dydaktycznych opieramy się na znajomości konkretnych dzieci, biorąc pod uwagę ich rozwój, różnice temperamentu, sposób reagowania, jakość zdolności intelektualnych i społecznych.

•    Pełną współpracę przedszkola z rodzicami, zintegrowane, spójne oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze wypracowywane wspólnie z rodzicami. Stosując jasny przekaz zasad obowiązujących w przedszkolu, zachęcamy rodziców, by to, co dzieje się w przedszkolu, było kontynuowane w domu. Bo Mama i Tata to największe autorytety dla dziecka. O postępach w realizacji celów rodzice informowani są na regularnych spotkaniach, na stronie internetowej i Facbooku.

•    Pozytywne kształtowanie osobowości dziecka, kładąc szczególny nacisk na należny dzieciom szacunek i zwracając szczególną uwagę na to, aby nie niszczyć natury dziecka, bo człowiek to najdoskonalsze połączenie tego co w naturze najlepsze. W kształtowaniu osobowości dziecka pomocne będą zajęcia z „cyklu estetycznego”: sztuki plastyczne, muzyka i taniec, które pobudzają do samodzielnej, indywidualnej twórczości oraz wpływają na rozwój pozytywnej wrażliwości.

•    Rozwój kompetencji XXI wieku w tym:
     - porozumiewanie się w języku ojczystym
     - porozumiewanie się w językach obcych
     - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
     - kompetencje informatyczne
     - umiejętność uczenia się
     - kompetencje społeczne i obywatelskie
     - inicjatywność i przedsiębiorczość
     - świadomość i ekspresja kulturalna

•    Przygotowanie do nauki w szkole. Traktując gotowość szkolną dziecka jako „kapitał początkowy”, wykorzystujemy metody najbardziej adekwatne do możliwości rozwojowych dzieci, (a szczególnie „kruchej” jeszcze uwagi dowolnej, która w pełni ukształtuje się dopiero w pierwszych latach szkoły podstawowej) takich jak  eksperymentowanie, zabawy i gry oraz uczenie się poprzez udział w projektach. Metody te pozwolą nauczycielom płynnie wprowadzić dzieci w obszary poznawcze związane z kształtowaniem potrzebnych kompetencji (porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, a także kompetencji informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych TIK.
 

Absolwent Przedszkola KidsLab:
•    Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
•    Wykazuje ciekawość i gotowość do rozwiązywania problemów samodzielnie i we współpracy z innym dzieckiem.
•    Posiada umiejętność formułowania różnych wypowiedzi ustnych i efektywnego komunikowania się z innymi osobami
     w znanym otoczeniu. Nie boi się wyrażać własnych opinii, zadawać pytań i szukać własnych twórczych rozwiązań.
•    Pięknie posługuje się językiem ojczystym, ma bogaty zasób słownictwa,
•    Jest gotowy do opanowania umiejętności czytania i pisania
•    Potrafi liczyć i jest zmotywowany do rozwijania swoich umiejętności matematycznych, technicznych  i informatycznych.
•    Opanował język angielski w stopniu pozwalającym mu swobodnie komunikować swoje życzenia, wrażenia i potrzeby.
•    Reaguje na polecenia i w miarę swobodnie porozumiewa się językiem angielskim w codziennych czynnościach,
     co daje wspaniałą podstawę do dalszej nauki.
•    Rozwijając umiejętność uczenia się, jest zainteresowany nauką, literaturą, sztuką, muzyką i językami obcymi.
•    Lubi działania twórcze.
•    Jest aktywny w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Akceptuje zdrowy i zrównoważony styl życia.
 

Śledząc dalsze losy Absolwentów Przedszkola KidsLab, mamy satysfakcję z tego, że wszyscy nasi uczniowie wyruszyli w niezwykłą podróż do kolejnego etapu edukacyjnego, z ogromną wiedzą,  rozbudzoną ciekawością i wyobraźnią.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości pozwoli to naszym wychowankom, swobodnie poruszać się po świecie, wykonywać zawody, które nie istnieją, posługiwać się urządzeniami, które nie zostały jeszcze wynalezione! Ba…! wynaleźć te zawody i urządzenia!

 

 

KIDSLAB Publiczne Twórcze Przedszkole Językowo-Artystyczne

ul. Azaliowa 14
80-177 Gdańsk Karczemki
dzielnica Kokoszki
tel. 507 803 507
tel. 507 868 507 w godz. 13 - 17

              

"Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie."

Albert Einstein

© Copyright 2016 KidsLab