Zasady rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola KidsLab odbywa się poprzez stronę internetową w miesiącu marcu każdego roku: 

 

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

INFORMACJE OGÓLNE

  • Gdańsk przeprowadza wspólną rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) 
  • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!! 
  • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. 
  • dzieci zamieszkałe poza Gminą Gdańsk: rekrutacja dzieci spoza Gminy Gdańsk możliwa będzie pod warunkiem dysponowania przez Gminę Gdańsk wolnymi miejscami.
  • 3-latki  i 4-latki - mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
  • 5-latki  - mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
  • 6-latki – obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że danym roku szkolnym korzysta z wychowania przedszkolnego. W przypadku, gdy dziecko w bieżącym roku szkolnym nie korzysta z wychowania przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
  • Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dzieci nie zostaną przyjęte do wybranego przedszkola, Prezydent Miasta wskaże rodzicom miejsce w innym przedszkolu.
  • Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli ogólnodostępnych, przedszkoli integracyjnych lub do przedszkoli specjalnych. W wyborze właściwej placówki pomagają publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne wydając orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z diagnozą oraz informacją o zalecanym typie placówki. 

Przesłanie danych osobowych do KIDSLAB Publiczne Twórcze Przedszkole Językowo-Artystyczne, stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego i samego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

Publiczne Przedszkole KidsLab

ul. Azaliowa 14
80-177 Gdańsk Karczemki
dzielnica Kokoszki
tel. 507 803 507
tel. 572 076 172 (Wicedyrektor) w godz. 8:00 - 16:00

              

© Copyright 2021 KidsLab

GATE Sp. z o.o. uzyskała Subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju PFR w roku 2021, w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm”.